Algemene voorwaarden

1. Algemeen
1.1. ZwemZeker is een handelsnaam van de besloten vennootschap Warebo B.V. Warebo B.V. is gevestigd in Bennekom (gemeente Ede) en staat geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Arnhem onder dossiernummer 52191575.
1.2. Warebo B.V. heeft het BTW-indentificatienummer NL8503.36.831.B01.
1.3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van ZwemZeker voor het verzorgen van zwemlessen.
1.4. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dient voor die bepaling de wettelijk wel toegestane bepaling gelezen te worden die met de bedoeling van partijen het meest in overeenstemming is. De overige bepalingen blijven van kracht.
   
2. Opleidingseisen zwemdiploma’s
2.1. ZwemZeker is een erkend opleidings- en exameninstituut van de ENVOZ (het opleidingsinstituut van de Nederlandse Zwembranche).
2.2. ZwemZeker leidt op voor de internationale zwemdiploma’s A en B en C van het Zwem-ABC van de ENVOZ.
2.3. De door Zwemschool ZwemZeker georganiseerde en af te nemen examens staan onder toezicht van de NVZ (de Nederlandse vereniging van Zwemonderwijzers).
   
3. Inschrijven van leskind
3.1. Een ouder/verzorger kan een leskind inschrijven via de website van ZwemZeker: www.zwemzeker.nl.
3.2. De door Zwemzeker op haar website aangeboden cursusprijs geldt gedurende de op de website vermelde periode. Mocht plaatsing van het leskind pas mogelijk zijn nadat de genoemde periode is verstreken, dan is ZwemZeker gerechtigd de op dat moment geldende cursusprijs in rekening te brengen.
3.3. De ouder/verzorger staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de aan ZwemZeker ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook wanneer deze van derden afkomstig zijn. De adviezen van ZwemZeker worden gebaseerd op deze gegevens en bescheiden. ZwemZeker aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, indien zij is uitgegaan van onjuiste of onvolledige gegevens, ook al zijn deze te goeder trouw verstrekt.
3.4. De inschrijving is pas definitief als de (aan-)betaling voor de zwemcursus op de bankrekening van ZwemZeker is bijgeschreven.
   
4. Deelnemen aan zwemlessen
4.1. Om deel te kunnen nemen aan een zwemlescursus A-diploma dient het leskind minimaal 5 jaar te zijn bij de start van de cursus.
4.2. an deze leeftijdsgrens kan, met gehele of gedeeltelijke uitsluiting van de garantiebepaling als omschreven in artikel 6 van deze algemene voorwaarden in bijzondere gevallen door ZwemZeker worden afgeweken.
4.3. Om deel te kunnen nemen aan een zwemlescursus B-diploma dient het leskind in het bezit te zijn van het zwemdiploma A.
   
5. Garantiebepaling
5.1. De cursusduur is gekoppeld aan de bij de inschrijving gekozen zwemlescursus, tenzij uit een eventuele testles van het leskind blijkt, dat in redelijkheid het behalen van het zwemdiploma in de gekozen  cursusduur niet kan worden gerealiseerd. In een dergelijke situatie wordt door het instructieteam van ZwemZeker vooraf met inschrijvende ouder/verzorger overleg gepleegd en worden aanvullende afspraken gemaakt.
5.2. Als het leskind niet direct na afloop van de cursus kan afzwemmen en wel alle lessen heeft gevolgd, dan behoeft voor de vervolglessen tot het behalen van het diploma niet extra te worden betaald.
5.3. Bij (te verwachten) langdurig aaneensluitend of periodiek verzuim door ziekte van het leskind kan een beroep worden gedaan op vervolglessen zonder extra kosten, mits een doktersverklaring wordt overgelegd. Een dergelijk beroep dient schriftelijk te worden ingediend na overleg met het instructieteam.
5.4. Gemiste lessen inhalen is alleen mogelijk in overleg met het instructieteam.
   
6. Betalen van cursusgeld
6.1. Het van toepassing zijnde cursusgeld dient op de door ZwemZeker aangegeven wijze en binnen de gestelde betalingstermijn te worden betaald.
6.2. Indien aan het gestelde in punt 6.1. niet wordt voldaan dan komt de definitieve plaatsing van het leskind in een zwemlesgroep automatisch te vervallen en bestaat geen recht op terugbetaling van het eventueel reeds betaalde cursusgeld.
6.3. Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht bestaat geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden.
   
7. Veiligheid van zwemles
7.1. Alle zwemlescursussen worden met de grootst mogelijke zorg voor veiligheid voorbereid en gegeven.
7.2. De bij de inschrijving bekend zijnde lichamelijke en/of geestelijke beperkingen van c.q. gezondheidsrisico’s voor het leskind dienen bij het inschrijven van de zwemlescursus te worden vermeld. Het instructieteam zal hierover met de inschrijvende ouder/verzorger contact opnemen.
7.3. Indien zich tijdens de zwemlescursus beperkingen van en/of risico’s voor het leskind zijn ontstaan, dient de inschrijvende ouder/verzorger het instructieteam direct en voorafgaande aan de zwemles te informeren, om het instructieteam in de gelegenheid te stellen de lessen zo veilig mogelijk te laten verlopen.
   
8. Voorbehouden
8.1. ZwemZeker behoudt zich het recht voor om tussentijds wijziging aan te brengen in de planning van de zwemlescursussen of de zwemlesdag en het tijdstip van de zwemles voor zover de cursussen nog niet zijn gestart. De inroostering is voor ZwemZeker dus niet bindend.
8.2. ZwemZeker zal zich inspannen om de onder de punten 8.1 genoemde situaties tot een minimum te beperken en hierover de inschrijvende ouder/verzorger direct te informeren.
8.3. De inschrijvende ouder/verzorger heeft het recht om in een wijzigingssituatie als bedoeld in punt 9.1. de zwemlescursus te annuleren. Alsdan vindt wel restitutie van reeds betaalde gelden plaats.
   
9. Privacybescherming
9.1. Alle persoonsgegevens of vertrouwelijk informatie worden met respect voor de privacy van inschrijvende ouder/verzorger cq het leskind behandeld.
9.2. Beschikbare gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij ZwemZeker en/of het instructieteam krachtens de wet hiertoe verplicht worden.
9.3. Verzameling van persoonsgegevens door ZwemZeker vindt uitsluitend plaats uit veiligheidsoverwegingen en voor het eventueel opstellen van een passend advies. Deze gegevens worden door ZwemZeker dan ook uitsluitend voor dit doel gebruikt. De gegevens worden niet aan derden verstrekt. De verzamelde gegevens worden ook niet langer bewaard dan noodzakelijk is en worden op uw verzoek verwijderd uit de bestanden van ZwemZeker. Door inschrijving van het leskind stemt u in met het verwerken van de persoonsgegevens als hiervoor bedoeld.
   
10. Slotbepaling
10.1. Door verzending van de inschrijving verklaart inschrijvende ouder/verzorger bekend te zijn en in te stemmen met deze Algemene Voorwaarden.
10.2. In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van ZwemZeker.
10.3 Op de tussen partijen te sluiten of gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
10.4. Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst die niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.

Google waardering: 4,8

Google reviews van Zwemschool ZwemZeker

Copyright 2013-2024 - Zwemschool ZwemZeker | Realisatie: Krabo Websites & Hosting | Contact | Sitemap | Privacy verklaring | Algemene Voorwaarden